Völkerstrafgesetzbuch (VStGB) vom 26.06.2002  (BGBl. I S. 2254)

vstgb vom 26.6.02